Code of Conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till TEBAB, bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod, som omfattar TEBAB och alla branschföreningar anknutna till TEBAB.

Uppförandekoden medför inte några förändringar av HEAS´ verksamhet jämfört med tidigare. Däremot kan uppförandekoden ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom TEBAB och dess branschföreningar.

Här finner du uppförandekoden.